Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

czwartek, 31 grudnia 2009

Wieczność w ludzkich sercach

Przełom roku to czas naturalnie sprzyjający refleksji nad czasem. Patrzymy wstecz, cieszymy się z sukcesów, widzimy rzeczy, które mogliśmy zrobić inaczej, nieraz zastanawiamy się, dlaczego nas spotkało to czy tamto. Ale zawsze po takiej refleksji przychodzi myśl o przyszłości z nieodzownym pakietem planów i postanowień. Termin „postanowienia noworoczne” stał się w ostatnich latach znakiem naszego złudnego poczucia panowania nad własnym losem, ale też synonimem słomianego zapału, który im jest silniejszy pierwszego stycznia tym szybciej przygasa.

Często jednak dzieje się też tak, że pozwalamy sobie podczas sylwestra na głębszą myśl nad przemijaniem i upływem czasu, myśl, której nie są w stanie zagłuszyć wystrzały petard, korków od szampanów czy radosny gwar imprezy sylwestrowej. I jeżeli nie umieścimy tych przemyśleń we właściwym kontekście – mogą zaprowadzić nas do poczucia bezradności, smutku i melancholii.

Czy zatem nie myśleć o czasie? Czy może jednak myśleć, ale swoje myśli i odczucia poddać Temu, który stworzył wszystko i umieścił w Czasie i który jako Jedyny ma nad Czasem pełną władzę i kontrolę?

Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo włożył w jego tożsamość wyjątkowe poczucie czasu – takie, jakie mógł mieć tylko Bóg – poczucie wieczności. Mimo że każdy człowiek rodzi się w konkretnym momencie historii i w konkretnym momencie opuszcza ziemię – ma intuicyjne wyczucie, że „przed nim” coś na ziemi musiało się dziać oraz że „po nim” również będzie się działo. To jest właśnie wpisane w nasze DNA owo poczucie wieczności.

Kazn. 3:11

11. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.

Świadomość, że świat "po nas" nadal będzie istniał jest zresztą jednym z dwóch głównych lęków związanych ze śmiercią – jednym jest niepewność, co się stanie ze mną, ale drugim – nie mniej istotnym – że coś tutaj będzie się działo, coś, na co wpływu już mieć nie będę, że być może zacznę coś, co ktoś inny będzie musiał dokończyć, albo że najzwyczajniej nie zdążę zrealizować swoich ziemskich planów. Tego typu dylematy dotyczą ludzi wszystkich kultur i religii, bo wynikają z naszej natury i materii, z której jesteśmy „ulepieni”. Ludziom, którzy zostali jednak odkupieni przez Chrystusa i żyją już dzisiaj rzeczywistością Nieba – powinno być jednak łatwiej znaleźć odpowiedź, a następnie podzielić się nią z niezbawionymi.

Dlaczego czas dla Boga jest tak istotny? Dlaczego to rzeczywistość czasu została przez Niego stworzona przed rzeczywistością przestrzeni (Bóg oddzielił dzień od nocy), a następnie uświęcona (uświęcił dzień siódmy)?

c.d.n.

niedziela, 13 grudnia 2009

Czy Bogu można zaufać...?

Jan. 5:39-40
39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
40. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.

Słowo znalezione, usłyszane i strzeżone w sercu – daje szansę na owoc.

Życie jednak płynie z relacji z Ojcem i Synem w Duchu Świętym.

Jesteśmy powołani do owocności.

Jezus umarł i zmartwychwstał, aby umożliwić nam relację z Ojcem taką, jaką On sam miał.

Jan. 10:30
30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Jan. 14:9-10
10. (Jezus do Filipa) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.
Jan. 14:31
31. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec.
Mat. 26:39
39. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił; Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.

Jezus znał Ojca takim, jakim On JEST.

My często mając prawo przystępu do Ojca już myślimy, że Go znamy i mamy wobec Niego oczekiwania, które nie zawsze są zasadne.


Co robimy, kiedy dzieje się coś, czego nie chcemy?

1. Wątpimy w swoją „świętość” i „godność”
2. Wątpimy w swoją wiarę.
3. Wątpimy w Bożą dobroć, obecność i miłość.

Tymczasem:
1. Jesteśmy święci z chwilą przyjęcia zbawienia i godni godnością Jezusa, którego Bóg Ojciec teraz w nas widzi.
2. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, więc jeśli Bóg coś obiecał to tak się stanie i nasza mała wiara nie jest problemem.
3. Bóg jest dobry zawsze – wystarczy sobie przypomnieć, że posłał na śmierć swojego Syna, żeby nas zbawić oraz wszystkie dobre rzeczy, które od Niego otrzymaliśmy; On jest zawsze z nami, bo tak obiecał
Mat. 28:20
20. oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Jan. 14:16-20
16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki
20. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was.

Z prawdziwej znajomości Ojca płynie zaufanie.

1. Nie polegaj na swoim zrozumieniu!

Przyp. 3:5
5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym zrozumieniu (rozumie)!

Nie wiemy wszystkiego.
Nie znamy wszystkich okoliczności
Nie znamy przyczyn.
Ale znamy swoją przyszłość
Jer. 29:11-14
11. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.
13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
14. Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los …

2. Nie obrażaj się na Boga.

Bóg jest bliski i kochający, ale nie znamy Go jeszcze tak, jak Go poznamy, kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz
1 Kor. 13:12
12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło (ciemne szkło) i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.


3. Nigdy się nie poddawaj i nigdy nie rezygnuj
Jan. 15:4
4. Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
Jan. 15:9
9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
1 Kor. 16:13
13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.
Filip. 3:16
16. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.
Filip. 4:1
1. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani.
2 Tym. 3:14
14. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.
Hebr. 10:38-39
39 …my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.
1 Jan. 2:27
27. lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
1 Jan. 2:28
28. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.

Wytrwałość i silna wola potrzebne są zawsze, ale szczególnie w trudnościach i okolicznościach, których nie rozumiemy. Jednak nagroda nasza jest pewna.