Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

sobota, 26 kwietnia 2014

Tajemnica przypowieści

Często próbując innym ludziom głosić Boże słowo, Ewangelię o Królestwie, dobrą nowinę o zbawieniu, przekonujemy ich używając cytatów biblijnych, całych fraz dosłownie wyjętych z Pisma - i dziwimy się, że to słabo działa. Kiedy jednak przyjrzymy się sposobowi działania Jezusa - dostrzeżemy, że do ludzi "z zewnątrz" przemawiał głównie w przypowieściach

Mat. 13:34
34. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił.
(BW)

Dzisiaj też - jeżeli chcemy głębiej docierać do ludzi, dotykać ich serc, znaleźć ich w miejscu, w którym dzisiaj są i potrzebują tam pomocy - też powinniśmy czasem do tej formy sięgnąć.

Cechy przypowieści:

  1. Opowieść o sytuacji znajomej słuchaczom
  2. Przedstawienie nowych treści/zależności
  3. Możliwość kilku interpretacji

Rola przypowieści:

  1. Otwarcie oczu na nowe treści z perspektywy obecnego miejsca pobytu
  2. Wydanie instrukcji, inspiracja, zachęta, napomnienie
  3. Wyposażenie na przyszłość - narzędzie do interpretacji przyszłych zdarzeń

I dzisiaj znaczenie przypowieści nie spadło - wręcz przeciwnie - używa się ich dzisiaj bardzo powszechnie w literaturze, kinie, innych formach przekazu. Dlaczego uczniowie Jezusa nie mieliby robić tego dzisiaj, co kiedyś ich Mistrz...?