Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

sobota, 27 września 2014

W Imieniu Jezusa

W naszych modlitwach, w naszych rozmowach - często powołujemy się na zwrot "W imieniu Jezusa".

W imieniu Jezusa się modlimy, w imieniu Jezusa chcemy uzdrawiać, w imieniu Jezusa chcemy robić inne rzeczy. Czy zawsze ze świadomością tego, czym to imię jest? Czy zawsze w sposób właściwy?

O co chodzi z imieniem?

  I.            W Bożym Imieniu - poważna sprawa, POSŁANIE

5 Moj. 18:15-20
15. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.
16. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,
17. Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.
18. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
19. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.
20. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.
(BW)
Jer. 14:13-14
13. I rzekłem: Ach! Wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im: Nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu.
14. A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują.
(BW)
Ezech. 3:17
17. Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu.
(BW)

II.            Tak jakbym ja tam był - pozdrówcie go. ZASTĘPSTWO

1 Sam. 25:5
5. Posłał dziesięciu sług i dał im takie polecenie: Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu
(BW)

III.            Imię - człowiek postrzegany od zewnątrz REPUTACJA

2 Sam. 18:18
18. Absalom jeszcze za swojego życia wystawił sobie słup, który jest w dolinie królewskiej; mawiał bowiem: Nie mam syna, aby zachowała się pamięć o moim imieniu. Nazwał więc ten słup swoim imieniem i jest on do dnia dzisiejszego zwany pomnikiem Absaloma.
(BW)

Przyp. 22:1
1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto.
(BW)


Boże imiona:

Bóg objawił swoje Imię po raz pierwszy Abrahamowi (opis: Rdz 17,1). Objawienie imienia El Szaddai (Bóg Wszechmocny) Abrahamowi stanowi jednocześnie objawienie głównych cech "charakteru" Boga; ujawnia nie tylko fakt wszechmocy Boga, ale też stanowi rodzaj przyzwolenia na poznawanie Boga przez człowieka. Ofiarowanie człowiekowi przez Boga poznania Jego Imienia - oznaczało także ofiarowanie wspólnoty, poczucia społeczności, bliskości. 
"Ja Jestem" (hebrajski tetragram JHWH ) wyraża bliskość Boga i Jego troskę o ludzi; to Imię Boga jest otoczone wielkim szacunkiem i nie wymawiane przez pobożnych Żydów również dzisiaj. Poza nim używano na oznaczenie Boga m.in.słów:
Adonai - "mój Pan" (np.Iz 3,1); tak również zwykle czytano - i czyta się do dzisiaj - Tetragram (występujące w tekstach biblijnych spółgłoski JHWH), z szacunku dla Bożego Imienia; dlatego też w wielu współczesnych przekładach Biblii w miejsce występującego w oryginale Tetragramu wpisuje się "Pan" - wynika to z szacunku dla Bożego Imienia Jahwe.
Elohim - "Bóg" (np.Rdz 1,1;33,20). W Starym Testamencie istnieje kilka imion Boga z przedrostkiem El ("Bóg"), szczególnie często pojawiają się one w Księdze Rodzaju. Można tu znaleźć m.in. imiona El Elion ("Bóg Najwyższy", Rdz 14,18), El-Roeh ("Bóg, który widzi", Rdz 16,3), El Olam ("Bóg wiekuisty", Rdz 21,33), El Szaddai ("Bóg Wszechmogący", Rdz 17,1 - jest to pierwsze imię, pod jakim Bóg dał się poznać).
Melek - "Król" (np.Ps 29,10).
Sebaoth (Pan Zastępów) (np.2Sm 5,10) - wyraża koncepcję Boga jako wojownika.


Jezus (łac. Iesusgr. Ἰησοῦς) – imię męskie pochodzenia hebrajskiego. Polska forma imienia wywodzi się z formy łacińskiej i greckiej. Forma grecka jest przekształceniem imienia hebrajskiego, ישוע ,ישו Jehoszua, w formie skróconej Jeszua. Imię hebrajskie oznacza „Jahwe jest zbawieniem”[1][2]. Forma aramejska ma postać ܝܫܘܥ ,ܝܫܘ Jeszua. W niektórych kulturach używane jako imię własne, głównie w kręgu kulturowym języka hiszpańskiego. W Kościołach chrześcijańskich imię Jezus otoczone jest szczególną czcią jako imię własne wcielonego Syna Bożego.


Hebrajskie imię Jeszua (יֵשׁוּעַ), będące skrótem od Jehoszua (יְהוֹשֻׁעַ), należy do tzw. imion teoforycznych co oznacza, że zawarte jest w nim imię własne Boga – JHWH. Tłumaczone jest jako „Jahwe jest zbawieniem[3][4][5][6][7][8]. Jego grecką transkrypcją jest Ἰησοῦς(Iēsous).
Równoznacznymi do imienia Jezus imionami biblijnymi są: Jozue i Ozeasz.


Co z imieniem Jezusa?

  I.            Jezus bardzo często mówi o sobie i swoim imieniu jak Bóg Jahwe w Starym Przymierzu

Mat. 24:4-5
4. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
(BW)

II.            Zapowiedział też, że w Jego Imieniu będziemy dokonywać tych, rzeczy, które On czynił - to staje się naturalne, kiedy zrozumiemy, co znaczy "w Jego Imieniu"
Mar. 16:17
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
(BW)

III.            Użycie jednak samego zwrotu "W Imieniu Jezusa" jeszcze nie oznacza, że RZECZYWIŚCIE działa się w Jego imieniu! Tak będzie tylko wtedy, kiedy autorytet tego imienia będzie przez tego, który to imię nosi - naprawdę nadany!

Łuk. 21:8
8. On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
(BW)
Dz.Ap. 19:13-16
13. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł.
14. A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili.
15. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni?
16. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu.
(BW)

Mat. 7:22-23
22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
(BW)

IV.            Zbawienie - skutek wezwania Imienia Bożego

Joel. 3:5
5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.
(BW)
Dz.Ap. 2:21
21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
(BW)
Rzym. 10:13
13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańkiego, zbawiony będzie.
(BW)


V.            Służba Bogu - służba Imieniu Jezusa

Dz.Ap. 15:25-26
25. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem,
26. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
(BW)
2 Tym. 2:19
19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
(BW)


Dodatkowe ciekawe wersety:
1 Moj. 4:26
26. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
(BW)
1 Moj. 13:4
4. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana.
(BW)
1 Moj. 21:33
33. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Beer-Szebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiekuistego.
(BW)
2 Moj. 20:7
7. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
(BW)
5 Moj. 16:2
2. Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga twego, owce i bydło, w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego.
(BW)
1 Król. 18:24
24. Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie.
(BW)
2 Król. 5:11
11. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd.
(BW)
1 Kron. 16:8
8. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego!
(BW)
Ps. 105:1
1. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego!
(BW)
Ps. 116:13
13. Podniosę kielich zbawienia I wzywać będę imienia Pana.
(BW)
Joel. 3:5
5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.
(BW)
Sof. 3:9
9. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.
(BW)
1 Król. 3:2
2. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego.
(BW)

czwartek, 18 września 2014

Wolność

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.
1 Kor. 6:12