Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

środa, 19 listopada 2008

Dekalog bogatego życia

Bóg jest bogaty. Ze swojego bogactwa stworzył ziemię, która cały czas jest w stanie wykarmić wszystkie żyjące na niej istoty. On chce, aby Jego dzieci też były bogate. Nie dla samego bogactwa, ale po to, żeby przy pomocy pieniędzy zaprowadzać Jego porządek na ziemi, żeby przez mądrą dystrybucję zasobów wpływać na świat i zmieniać go na lepsze. Ku bogactwu prowadzą jednak pewne zasady.

Jak zatem zdobywać bogactwo? Zanim odpowiemy na pytanie „jak to robić” – kilka wskazówek, jak tego nie robić:

 1. przez chciwość

Mar. 7:21-22

21. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa,

22. Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota;

(BW)

 1. przez lenistwo

Przyp. 10:4

4. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca.

(BW)

Przyp. 11:16

16. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa.

(BW)

 1. przez kradzież

2 Moj. 20:15

15. Nie kradnij.

(BW)

Przyp. 6:30

30. Czy nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie, nawet aby zaspokoić głód?

(BW)

Efez. 4:28

28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.

(BW)

 1. przez zazdrość , czyli porównywanie się z innymi

Ps. 73:3

3. Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych.

(BW)

Przyp. 23:17

17. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana,

(BW)

Przyp. 28:22

22. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek.

(BW)

Gal. 5:19-20

19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,

20. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,

(BW)

Gal. 5:26

26. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.

(BW)

Przykłady zazdrości w motywacji do zdobywania pieniędzy:

- podatność na reklamy,

- drogie urlopy zagraniczne,

- zakup nowego mieszkania, samochodu,

- urządzanie ogrodu,

- zakup nowych ubrań,

- zakupy gadżetów (komórka, TV, navi GPS, sprzęt sportowy, aparaty fotograficzne!)

- modne snobistyczne hobby (narty, diving, climbing, snorking, rafting).

Ps. 49:17-20

17. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego,

18. Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie I nie pójdzie za nim chwała jego.

19. Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym; Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie,

20. Pójdzie do pokolenia ojców swoich, Którzy już nigdy nie ujrzą światłości.

(BW)

U podstaw takiej postawy leży brak poczucia własnej wartości i niepewność co do swojego przeznaczenia i celów życia. Prowadzi to zatem do:

- udowadniania innym swoich możliwości,

- potwierdzania swojej wartości,

- zazdrości,

- zawiści,

- niewdzięczności,

- wywyższania się,

- osądu i oskarżeń,

- zboczenia z kursu własnej drogi wiary z powodu:

- niewłaściwego zużywania energii i czasu,

- odnoszenia swojego miejsca do miejsca, w którym znajdują się inni zamiast odnoszenia go do miejsca przeznaczonego dla mnie przez Boga,

- słuchania rad typu: „Jak czujesz się od kogoś gorszy to koniecznie znajdź kogoś od kogo na pewno >jesteś<>

 1. przez miłość pieniędzy

Kazn. 5:9

9. Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością.

(BW)

1 Tym. 6:10

10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.

(BW)

Przyp. 23:4

4. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo; zaniechaj takiej mądrości;

(BW)

Job. 31:24-25,27-28

24. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją,

25. Jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką,

...

27. I moje serce dało się uwieść potajemnie, tak że im słałem ręką pocałunki,

28. I to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości.

(BW)

Miłość pieniędzy prowadzi do różnych cierpień!!!

Jak przychodzi bogactwo?

 1. przez bojaźń Pana

Ps. 112:1-3

1. Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!

2. Potomstwo jego będzie możne na ziemi, Pokolenie prawych będzie błogosławione.

3. Dostatek i bogactwo są w domu jego, A sprawiedliwość jego trwa na wieki.

(BW)

Przyp. 22:4

4. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie.

(BW)

 1. przez przymierze z Panem

5 Moj. 8:18

18. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.

(BW)

Przyp. 10:3-5

3. Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.

4. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca.

5. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę.

(BW)

Ps. 37:25

25. Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.

(BW)

 1. przez mądrość

1 Król. 3:11-13

11. Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu,

12. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie.

13. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje.

(BW)

1 Król. 10:23

23. Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi

(BW)

Przyp. 3:13,16

13. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;

...

16. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.

(BW)

Przyp. 8:12,18

12. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielać dobrej rady.

...

18. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie.

(BW)

 1. przez pracę

Przyp. 10:16

16. Praca sprawiedliwego wystarczy na życie, dochód bezbożnego wiedzie do grzechu.

(BW)

Przyp. 14:23

23. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty.

(BW)

Efez. 4:28

28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.

(BW)

Przyp. 11:16

16. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa.

(BW)

Praca to także:

- szkolenia,

- inwestowanie w swój rozwój zgodnie z wizją swojego życia,

- dobry wybór kierunku studiów,

- mądre inwestowanie i zarządzanie finansami

 1. przez właściwe priorytety i cele

Mat. 6:33

33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

(BW)

2 Kor. 9:8

8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,

(BW)

Zatem 10 przykazań zdobywania bogactwa to :

 1. nie będziesz chciwy,
 2. nie będziesz leniwy,
 3. nie będziesz kradł,
 4. nie będziesz zazdrościł,
 5. nie będziesz kochał pieniędzy,
 6. będziesz bał się tylko Pana twojego Boga,
 7. będziesz trwał w przymierzu z twoim Bogiem,
 8. będziesz poszukiwał mądrości,
 9. będziesz pracował,
 10. będziesz najpierw szukał Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.

Jednak ważniejsza od bogactwa jest troska o serce.

Przyp. 4:23

23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

(BW)

To właśnie z powodu Bóg jest w stanie zgodzić się na przejściowe ubóstwo w Twoim życiu. Bóg pozwoli ci wielokrotnie zbankrutować, aby tylko ocalić twoją duszę, serce i powołanie…

A gdy już zdobędziesz to wszystko…

5 Moj. 8:11-18

11. ...Bacz, abyś nie zapomniał pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję.

12. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał,

13. I gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele,

14. Serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli,

15. Który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały;

16. Który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu.

17. Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo.

18. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.

(BW)

Zawsze oddając plon swojej pracy Bogu ogłaszajmy jak Dawid:

1 Kron. 29:10-16

10. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: Błogosławionyś Ty, Panie, Boże Izraela, ojca naszego, od wieków aż na wieki.

11. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko,

12. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym,

13. Więc teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje,

14. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać tobie dary? Wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z twojej ręki mamy.

15. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne.

16. Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia twego, z twojej ręki pochodzi i twoim jest to wszystko.

Po tych słowach odchodzący król Dawid wypowiedział jednak najważniejszą modlitwę o lud, który zostawi po przywództwem swojego syna Salomona. Nie modlił się o pieniądze, o bezpieczeństwo, o zdrowie ani długie życie. Zwrócił się do Boga słowami

1 Kron. 29:18
18. Panie, Boże ojców naszych Abrahama, Izaaka i Izraela, (...) umocnij serce ich w przywiązaniu do ciebie.
(BW)

Nie ma innej gwarancji prawdziwego bogactwa.

niedziela, 2 listopada 2008

Zarządzaj swoją wiarą!

Nasze życie jest w dużej mierze oparte na wierze. Nie sprawdzisz wszystkiego sam, nie dasz rady wszystkiego udowodnić osobiście. Co więcej – nawet jeśli uważasz się za największego sceptyka na świecie – musisz przyznać, że w gruncie rzeczy nie potrzebujesz wszystkiego sprawdzać.

Całe nasze życie to wobec tego sztuka czynienia założeń. Założeń, że to, o czym się dowiadujemy (od innych ludzi, z książek, gazet, TV, internetu, radia itd.), że jest prawdą – mimo, że tego nie widzimy – tą prawdą faktycznie jest. Żyjesz zatem wiarą czy chcesz, czy nie.

A skoro tak – dlaczego nie miałbyś uwierzyć w coś, co mówi Bóg bardziej niż w to, co mówią ludzkie teorie, skoro prawdziwości ani jednego ani drugiego nie możesz sprawdzić ZANIM w to nie „wejdziesz”?

Powszechnie dość dzisiaj uważa się, że człowiek jest chrześcijaninem wierzącym (choć niekoniecznie „praktykującym”), jeżeli wierzy „w Boga”, czyli krótko mówiąc w to, że On istnieje. Czy to jednak wystarcza?

Jak. 2:19

19. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

(BW)

Chwila, chwila… Dobrze czytam?

Dobrze, niestety…

Wiara w to, że istnieje jeden prawdziwy Bóg w niczym jeszcze nie odróżnia nas od demonów. Szczególnie - jeśli jedyne, co powoduje, to strach. Różnica zaczyna się gdzie indziej. Różnica polega na tym, KIM stworzył ten jedyny prawdziwy Bóg MNIE i jakie dziedzictwo przeznaczył dla mnie. Dlaczego demony drżą? Bynajmniej nie dlatego, że są niepewne swojego losu. One właśnie SĄ PEWNE i dlatego drżą. Znają swoją tożsamość, a zatem i swoje przeznaczenie.

Mat. 25:41

41. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

(BW)

A Ty? Co czujesz, gdy zdajesz sobie sprawę, że istnieje jedyny prawdziwy Bóg, który cię stworzył na swój obraz i podobieństwo? Strach? Niepewność? Wątpliwości? Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa jako swojego zbawiciela – jesteś Dzieckiem Ojca w Niebie, rośniesz do dojrzałości, stajesz się synem, a twoim przeznaczeniem jest dziedzictwo Jego Królestwa.

Do chrześcijan Paweł pisał:

26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

7. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.

(BW Gal. 3:26; 4:7).

W ten sposób urzeczywistnia się odwieczne Boże marzenie wobec Jego ludu zapisane już przez proroka Jeremiasza:

11. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

(BW Jer. 29:11)

Wierzysz, że Bóg posłał swojego jedynego syna, żeby umarł za nas, każdego z osobna, żeby mieć nas znowu dla siebie – z miłości?

Jeżeli tak – przestań się bać. Przestań myśleć o Bogu, że jest bezwzględnym i nieprzewidywalnym sędzią, a na dodatek bardzo kapryśnym i niezrozumiałym. Po prostu uwierz w Jego dobre intencje i królewskie zamiary wobec ciebie. On zna ograniczenia i błędy każdego z nas. Zna nasze grzechy. Nie po to jednak posyłał swojego Syna na krzyż, żeby teraz „marnować” Jego ofiarę i pastwić się nad nami z powodu grzechów, które zostały już raz spłacone.

Uwierz w Jego miłość wobec ciebie. Niekoniecznie miłość polegającą na ckliwym wpatrywaniu się ciebie i bezkrytycznej radości ze wszystkiego, co zrobisz. Ale w miłość opartą na decyzji czynienia dobra wobec ciebie, opartą na wierze w twoje oddanie Jemu i Jego Królestwu, opartą na ofiarności i przymierzu, którego On nigdy nie złamie. A wtedy dostrzeżesz, że…

… w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.

(BW,1 Jan. 4:18)