Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

piątek, 17 października 2008

Niewidzialne jest realne!

Co jest głównym problemem wierzących dzisiaj? To samo, co kiedyś. Niewiara. Paradoks? Rzeczywistość po prostu…

Jan. 20:24-29

24. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.

25. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.

26. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!

27. Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz.

28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

29. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(BW)

Wiara to delikatna materia. Trąci fanatyzmem, naiwnością, łatwowiernością, dziecinnością, nieracjonalnością.

To o tyle dziwne, że ci, którzy mówią, że trudno uwierzyć, że na przykład świat i człowiek został stworzony przez zewnętrzną istotę, wierzą, że powstał z nieożywionych związków na drodze ewolucji. Nie widzą tym samym, że hołdują teorii znacznie słabiej udowodnionej niż teoria kreacjonizmu.

Dlaczego ludzie mają problem z wiarą? Bo się boją. Boją się konsekwencji wiary, boją się odpowiedzialności, która może się z nią wiązać, boją się, że się rozczarują tym, w co (lub w kogo) uwierzyli, boją się swojego (lub cudzego, ale i tak – fałszywego) obrazu tego, co może stać się potem.

Jeżeli zmagasz się z takimi wątpliwościami – to są dla ciebie dwie nowiny. Najpierw trudna: jesteś skazany na życie wiarą, czy tego chcesz, czy nie. Nie sprawdzisz wszystkiego sam, nie udowodnisz wszystkiego, musisz komuś lub czemuś zaufać. A teraz ta przyjemniejsza: istnieją przekonujące wskazówki do tego, aby dać wiarę Prawdzie, a nie mrzonkom, aby pójść za głosem godnym zaufania, a nie pozwolić się zwieźć.

Czy chcesz, czy nie – świat niewidzialny istnieje. Został stworzony przez Boga tak samo, jak to, co widzimy. Najważniejsze jest w tym jednak to, że On doskonale wie, że mamy problem z życiem tym, co niewidzialne tak, jakbyśmy to widzieli. Dlatego tak dużo miejsca poświęca temu w Biblii.

2 Kor. 5:7

7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.

(BW)

Jan. 1:18

18. Boga nikt nigdy nie widział.

(BW)

2 Moj. 33:23

23. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.

(BW)

Jan. 4:24

24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

(BW)

Czym zatem jest wiara? Niewiele rzeczy posiada w Biblii tak czytelną definicję:

Hebr. 11:1

1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

(BW)

Hebr. 11:6

6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

(BW)

Hebr. 11:27

27. … (Mojżesz) trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział.

(BW)

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ …

…to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.

(BW) 2 Kor. 4:18

Czy zatem Bóg skazał nas na życie w niepewności, domysłach i spekulacjach? Czy jest mu obojętne, czy „prawidłowo” wierzymy? Gdyby tak było nie przysyłałby Jezusa. On Boga objawił, On jest Jego obrazem, kto Jego zobaczył zobaczył i Ojca

Jan. 1:18

18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.

(BW)

Kol. 1:15

15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,

(BW)

Kol. 1:16

16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

(BW)

Jan. 14:9

9. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

(BW)

Wystarczy spojrzeć na Jezusa. Na Jego życie w ciele wtedy i na Jego życie w duchu dzisiaj. On obiecał, że z tymi, którzy uwierzą, będzie po wszystkie dni aż do skończenia świata. I ci, którzy uwierzyli mogą dzisiaj to potwierdzić.

wtorek, 7 października 2008

Czy wiesz, po co tu jesteś...?

Kim jesteś?

Dzieckiem Bożym?

Żoną/Mężem?

Pracownikiem/managerem/dyrektorem?

Mało znaczącym trybikiem w maszynie świata?

Kobietą/Mężczyzną?

Kim chciałbyś być? Nie odpowiadaj. Tak poganie pytają.

Kim stworzył cię Bóg? Jaka jest twoja prawdziwa tożsamość, która czeka na odkrycie?

Ps. 100:3

3. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.

(BW)

Skoro On nas uczynił – to wie, kim naprawdę jesteśmy.

Nie jesteś białą kartą zapisywaną przez życie, rodziców, szkołę, otoczenie – oni nie determinują twojej tożsamości ani przeznaczenia. Bóg określił to już dawno.

Jer. 1:5

5. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.

(BW)

Ps. 139:13-16

13. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.

14. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.

15. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi.

16. Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

(BW)

Powołanie jest elementem życia każdego człowieka, szczególnie w czasach Nowego Testamentu, bo każdy może do niego dotrzeć.

Rzym. 11:29

29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

(BW)

Efez. 4:1

1. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,

(BW)

2 Piotr. 1:10

10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.

(BW)

Powołanie nie jest czymś, co sobie wybieramy, ale to Bóg je wpisuje w naszą tożsamość

Rzym. 8:28

28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

(BW)

1 Kor. 1:26

26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego…

(BW)

2 Tym. 1:9

9. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami,

(BW)

Obj. 17:14

14. Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

(BW)

Czy to może znaczyć, że tylko niektórych Bóg powołuje? Czy tylko niektórym okazuję łaskę? Bóg wie, że nie wszyscy odpowiedzą i zechcą swoje powołanie odkryć, ale unikalne, osobiste powołanie ma dla KAŻDEGO.

1 Tym. 2:4

4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

(BW)

Czy wiesz, po co jesteś tu na ziemi? Jakie jest twoje pierwsze powołanie?

Mar. 3:14

14. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii,

(BW)

Pierwsze zatem jest powołanie, żeby być z Nim. Potem przychodzą kolejne.

Odkrycie powołania przynosi:

- pokój i poczucie spełnienia,

- poczucie rozwoju,

- owoce!

Owoce są głównym kryterium naszego życia z Bogiem. Dlatego naszym powołaniem jest najprawdopodobniej nie to, co najbardziej lubię, ale to w czym wydaję 100-krotny owoc.

Jeżeli będziesz szukał Jego drogi dla swojego życia to nie będziesz musiał robić niczego wbrew sobie – przeciwnie! – dopiero wtedy odkryjesz, kim naprawdę jesteś i co zatem jest misją i pasją twojego życia. To dopiero jest frajda!

Ps. 37:4

4. Rozkoszuj się Panem, a włoży do twojego serca swoje pragnienia!

(BW)

Czy to znaczy, że mam się zaprzeć siebie? Czy to znaczy, że będzie ciężko? Czy Bóg daje trudne zadania, a potem tylko egzekwuje?

Filip. 2:13

13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.

(BW)

Rzym. 8:29

29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego…;

(BW)

Jeżeli mamy być podobni do Jezusa, to nie znaczy, że mamy żyć podobnie, jak on, mamy robić takie same rzeczy, jak on, mamy tak umrzeć, jak on. To, w czym mamy być podobni to w posłuszeństwie Ojcu, a przez to w wierności powołaniu i swojej misji życiowej, żeby móc powiedzieć o swoim życiu, tak jak On

Jan. 18:37

37. … Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.

(BW)

Musisz wybrać, czy żyć spokojnie, bezproblemowo, ale za to bezowocnie, czy w trudzie i ryzyku, ale też i łasce, dzięki której niemożliwe staje się możliwe. Wtedy masz szansę na owoc. Nawet 100-krotny.