Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

sobota, 14 lutego 2015

Jak żyć pod narastającą presją

Często myślimy, że nasze życie jest pełne różnych presji… Tymczasem bardzo często są to po prostu zwykłe codzienne trudności i problemy, które po prostu trzeba rozwiązać.
Biblia jednak opisuje w kilku miejscach losy ludzi działających pod prawdziwą presją.

Przyjrzyjmy się historii tej części ludu izraelskiego, która przeżyła najazd Nabukadnezara na Jerozolimę w roku 587 pCh.

Do niewoli trafili tez wtedy Ananiasz, Michael i Azariasz oraz Daniel.

I wtedy pojawiła się presja:

  1. Niewola - zaszczyty
Dan. 1:1-16
1. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je.
2. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego; on zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego boga.
3. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu,
4. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego.
5. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał; miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla.
6. Wśród nich byli także z synów judzkich: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz,
7. Którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona: Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza - Szadrachem, Miszaela - Meszachem, a Azariasza - Abed-Negem.
8. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia.
9. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi.
10. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: Boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla.
11. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:
12. Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia,
13. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami.
14. I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni.
15. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego.
16. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny.
(BW)

Bóg ich uhonorował zanim doszło do bezpośredniej konfrontacji.

Lecz zaraz potem pojawiła się kolejna presja:

  1. Poddać się - spróbować wyłożyć królowi sen

Dan. 2:16-19,24-28
16. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu.
17. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom: Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi,
18. Aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi.
19. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios.
    ...
24. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego: Nie wytracaj magów babilońskich! Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen.
25. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: Znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen.
26. I odezwał się król, i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go?
27. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy.
28. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie:
(BW)
Dan. 2:46-49
46. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.
47. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.
48. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich.
49. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim.
(BW)

Odwaga i zuchwałość była znaczna, ale Bóg był z Danielem i sprawił przychylność w sercu króla Nabukadnezara.

Jednak wokół króla było wielu doradców, którym nie podobały się zaszczyty, jakich doświadczali Żydzi w Babilonii. Za ich sprawą wzniesiono posąg.

I prawdziwa presja pojawiła się dopiero wtedy:

  1. Ugiąć się pod przemocą (nic wielkiego, to tylko pokłon jakiemuś posągowi) - okazać jawny bunt i stracić życie

Dan 3 - historia o buncie wobec kłaniania się złotemu posągowi, który wzniósł Nabukadnezar

Cechy narastającej presji:

  1. Wybierasz między pokusą wygody a tym co dla ciebie ważne (osobiście Boga jeszcze w tym nie ma, jest tylko "wiara w Niego")
  2. Wybierasz między biernym poddaniem a tym co prawdziwe (pojawia się Bóg, który pomaga w wypełnieniu zadania)
  3. Wybierasz między ugięciem się przed przemocą a tym (KIM), kto jest najbliższy Twojemu sercu (presja jest tak wielka, że nie słyszysz ani nie widzisz Boga, a On osobiście interweniuje)

Dlatego musisz wiedzieć, co jest dla ciebie ważne, co uznajesz za prawdziwe i kogo kochasz ponad własne życie. Wtedy zachowasz siłę i wytrwałość do wytrwania pod presją.